Adatkezelés

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Információbrókerek Egyesülete www.mibeinfo.hu

  1. AZ ADATKEZELŐ

1.1. Az adatkezelő a Magyar Információbrókerek Egyesülete www.mibeinfo.hu info@mibeinfo.hu (rövidítve: MIBE) (1094 Budapest, Viola u. 42.), 30 239-2293; (továbbiakban: „Adatkezelő”).

  1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

2.1. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (a továbbiakban: „Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CV III. törvény alapján kerül sor.

2.2. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez
– tagként tagregisztrációs lap kitöltésével, külön nyilatkozva a /tagsag/publikus-mibe-tagok/ oldalon való megjelenés engedélyezéséről, valamint a MIBE Googlegroups által szolgáltatott levelezőlistáján való regisztrálásról
– MIBE-rendezvény résztvevőjeként a MIBE rendezvény meghívóján megadott űrlap kitöltésével
személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.
– Felmérés kitöltőjeként felmérési űrlapot kitöltve dönthet személyes adatainak megadásáról.

2.3. A hozzájárulás kiterjed a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, tárolása, törlése és megsemmisítése.

  1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

3.1. Az adatkezelés célja az Adatkezelő által:
– tagregisztrálás esetén a tagoknak való tagi szolgáltatások nyújtása
– rendezvényen való részvétel esetén a megrendezett rendezvény lebonyolítása, a rendezvény résztvevőivel való kapcsolattartás, számlázás
– felmérés esetén szakmai-tudományos adatok gyűjtése.

  1. A KEZELT ADATOK KÖRE

4.1. Az adatkezelés kiterjed
– tagnyilvántartás esetén: kötelezően: név, e-mail-cím, telefonszám, számlázáshoz szükséges információ, támogatóim a MIBE-tagok között; opcionálisan: weboldal, jelenlegi munkahely, korábbi munkahelyek, referenciák, portréfotó (projektek, jellemzőik, publikus ügyfelek stb.), tevékenység, további információk.
– rendezvényen való részvétel esetén: név, intézmény, e-mail cím és / vagy telefon, térítéses rendezvény esetén számlázáshoz szükséges információ illetve az esetleges kedvezményes részvételi díj oka
– felmérés esetén a válaszadó tevékenységével kapcsolatos adatok, melyek megadása kapcsán a kitöltő dönthet személyes adatainak megadásáról.

4.2. Az Adatkezelő által használt jelentkezési Google kérdőív-alkalmazása során a Server Log fájlokban olyan információk tárolódnak, amelyeket az Érintett böngészője elküld. Ezek különösen a következők: a böngésző típusa, verziója; felhasznált üzemrendszer; referer URL (a korábban látogatott oldal URL-je); a hozzáférő számítógép host neve (IP-cím); a szerver pontos ideje.

  1. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

5.1. Az Érintett a regisztrációval, a megadott kérdőív-alkalmazás használatával, esetlegesen egyedi módon közli az Adatkezelővel a személyes adatait.

5.2. A fentiek szerint készülő adattáblából való törlés az Érintett kérésére a rendezvényt követően történhet.

5.3. Az adatokhoz hozzáférők köre: a) az Adatkezelő munkatársai; b) az Adatfeldolgozó munkatársai. c) egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában; d) egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

5.4. Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik fél tudomására.

  1. ADATBIZTONSÁG

6.1. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

6.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

  1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

7.1. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart. Az Érintettek személyes adatainak kezelése
– tagnyilvántartás esetén a tagság megszűnése utáni legkésőbb 3 évig
– a MIBE rendezvényén való részvétel és fizetős rendezvény esetén a számla kiegyenlítéséig tart, amennyiben az Érintett máshogyan nem rendelkezik, a további rendezvényekről értesítést kérve, mely esetben az általa megadott adatokat az Adatkezelő 3 évig kezeli
– felmérés esetén a legkésőbb 3 évig történik.

7.2 Az Érintett adatainak az Adatkezelő honlapján való, az Érintett által engedélyezett megjelenését, valamint a levelezőlista-tagságot az Érintett tagsági viszonyának megszűnése után legkésőbb 30 naptári napon belül törli.

7.3. Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől illetve a tagság megszűntétől számított 30 naptári napon belül törli az adatot.

7.4. A Server Logban tárolt felhasználói adatokat az Adatkezelő számítógépes rendszere tovább is eltárolhatja.

  1. TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE, AZ ADATOK HELYESBÍTÉSE, TÖRLÉSE, ZÁROLÁSA

8.1. Az Érintett az 1.1 pont kontaktadatai segítségével a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; b) kérheti személyes adatainak helyesbítését; c) kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását; d) tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

8.2. Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv. 9. §(1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

8.3. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.

8.4. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

8.5. A személyes adatot törölni kell, ha a) a kezelése jogellenes; b) az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri; c) az hiányos vagy téves — és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható — feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; d) az adatkezelés célja megszűnt; e) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; f) a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

  1. JOGORVOSLAT

9.1. Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

9.2. Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

9.3. Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

9.4. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, +36 (1) 391-1400 ugyfelszolgalat@naih.hu)

  1. EGYOLDALÚ MÓDOSÍTHATÓSÁG

10.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

10.2. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.